+421 905 401 087

Podmienky

Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky e-shopu Sevcikkolesa.sk

Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného pod doménou www.sevcikkolesa.sk je:

Obchodné meno a sídlo predávajúceho: Ševčík kolesá s.r.o. 29. augusta 1289/41
94111 Palárikovo

IČO: 48063100

DIČ: 2120002775

IČ DPH: SK2120002775

Tel. číslo: +421 905 401 087

E-mail: [email protected]

 

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia

Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1

 

Odbor výkonu dozoru:

Inšpektorát SOI pre Nitriansky Kraj

Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1

 

Článok I.

Pojmy

Predávajúci spoločnosť Ševčík kolesá s.r.o. , ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorá prostredníctvom E-shopu predáva Tovar

Spotrebiteľ fyzická osoba, ktorá nakupuje Tovar prostredníctvom internetového obchodu na Doméne www.sevcikkolesa.sk a ktorej tento Tovar neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania

E-shop internetový obchod Predávajúceho umiestnený na doméne www.sevcikkolesa.sk

Tovar Tovar ponúkaný prostredníctvom E-shopu

Objednávka úkon Spotrebiteľa v súvislosti s E-shopom, ktorý vyjadruje vôľu Spotrebiteľa nakúpiť Tovar v E-shope

Cena celková cena uvedená v Objednávke, najmä cena za všetok Tovar, ktorý si Spotrebiteľ objednal a je uvedený v Objednávke, ako aj DPH či iné dane, poplatky, vrátane ceny Dopravného

Dopravné cena za dopravu Tovaru k Spotrebiteľovi a prípadne manipuláciu s Tovarom (napr. balenie Tovaru a pod.)

VOP tieto všeobecné obchodné podmienky

 

Článok II.

Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto VOP upravujú:
  • proces nákupu Tovaru Spotrebiteľom prostredníctvom E-shopu,
  • podmienky predaja a nákupu Tovaru prostredníctvom E-shopu Predávajúceho,
  • práva a povinnosti zmluvných strán, t. j. Predávajúceho a Spotrebiteľa vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi týmito stranami, ktorej predmetom je kúpa a predaj Tovaru prostredníctvom E-shopu Predávajúceho.

 

Článok III.

Objednávka a uzavretie zmluvy

 1. Spotrebiteľ si objednáva Tovar u Predávajúceho cez E-shop umiestnený pod doménou www.sevcikkolesa.sk
 2. Popis toho-ktorého Tovaru, jeho vlastnosti, dostupnosť na sklade, jeho cena sú uvedené v E-shope pri tom-ktorom Tovare.
 3. Nákup Tovaru v E-shope môže byť podmienený registráciou v E-shope, pri ktorej je Spotrebiteľ povinný vyplniť údaje, ktoré od neho E-shop vyžaduje. Pri registrácii bude Spotrebiteľovi na e-mailovú adresu zadanú pri registrácii doručená e-mailová správa, ktorá obsahuje aktivačnú linku. Spotrebiteľ kliknutím na linku aktivuje svoje konto na E-shope. Ak Spotrebiteľ neklikne na linku do 10 dní od registrovania v E-shope, konto Spotrebiteľa nebude aktivované a registrácia bude neúspešná.
 4. Po úspešnej registrácii bude mať Spotrebiteľ prístup k svojmu kontu, prostredníctvom ktorého sa môže pri nákupoch hlásiť v E-shope. Pri každom ďalšom nákupe sa Spotrebiteľ už neregistruje, stačí, aby sa pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásil k svojmu kontu v E-shope.
 5. Spotrebiteľ objednáva Tovar u Predávajúceho prostredníctvom E-shopu, a to podľa pokynov uvedených v tomto E-shope.
 6. Po stlačení tlačidla „DO KOŠÍKA“ pri tom-ktorom Tovare sa objednaný Tovar automaticky pridá do nákupného košíka toho-ktorého Spotrebiteľa. Nákupný košík daného Spotrebiteľa je tomuto Spotrebiteľovi kedykoľvek počas vytvárania Objednávky k dispozícii na nahliadnutie.
 7. V náhľade nákupného košíka si Spotrebiteľ zároveň zvolí spôsob dopravy Tovaru podľa možností, ktoré ponúka Predávajúci.
 8. K cenám za jednotlivé Tovary, DPH a pod. sa pripočíta aj cena za Dopravné podľa zvoleného druhu dopravy, ak Predávajúci umožňuje dopraviť Tovar viacerými spôsobmi.
 9. Objednávku Spotrebiteľ dokončí stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“. Predtým je Spotrebiteľ povinný sa oboznámiť s týmito VOP a toto oboznámenie potvrdiť zakliknutím tlačidla „Potvrdzujem, že som sa oboznámil/a so Všeobecnými obchodnými podmienkami E-shopu “www.sevcikkolesa.sk”
 10. Odoslaním Objednávky, t. j. stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“ Spotrebiteľ zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil/bol Predávajúcim informovaný aj o:
  • vlastnostiach Tovaru,
  • celkovej Cene, ktorú je Spotrebiteľ povinný Predávajúcemu uhradiť.
 11. Po vytvorení Objednávky bude táto Objednávka zaregistrovaná v systéme E-shopu. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu Spotrebiteľa, ktorú tento uviedol pri registrácii, nasledovné:
  • potvrdenie Objednávky s informáciami o Objednávke, lehotou dodania Tovaru Spotrebiteľovi, informáciou či sa Tovar nachádza na sklade. Ak objednaný Tovar nie je na sklade, Predávajúci navrhne ďalší postup, napr. iné plnenie, predĺženie dodacej lehoty. Mimoriadne môžu byť dodacie lehoty predĺžené.
  • znenie VOP, ktoré je platné a účinné v čase vytvorenia Objednávky Spotrebiteľom a súčasťou ktorého je aj Reklamačný poriadok
 12. Doručením potvrdenia o prijatí Objednávky podľa bodu 11 tohto článku VOP spolu s ostatnými dokumentmi Spotrebiteľovi sa zmluva o kúpe Tovaru považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v Objednávke špecifikovaného Tovaru za tam uvedenú cenu, a to všetko za podmienok, ktoré sú obsiahnuté v dokumentoch podľa bodu 11 tohto článku VOP.

 

Článok IV.

Platobné a dodacie podmienky

 1. Všetky ceny Tovarov v Objednávke aj v E-shope sú uvedené vrátane DPH. Cenu podľa Objednávky môže Spotrebiteľ uhradiť:
  • bankovým prevodom, alebo
  • priamym vkladom v banke na účet Predávajúceho,
  • dobierkou, čiže odovzdaním hotovosti doručovateľovi pri preberaní Tovaru.
 2. Za úhradu Ceny si Predávajúci neúčtuje žiaden poplatok. Avšak Predávajúci upozornil Spotrebiteľa, že ten-ktorý subjekt, u ktorého je platba Ceny realizovaná, si môže účtovať poplatok za úhradu (napr. daná banka pri vklade na účet).
 3. Spotrebiteľ sa zaväzuje uhradiť Cenu v lehote uvedenej v Objednávke. V prípade, ak Spotrebiteľ neuhradí cenu Tovaru zvoleným spôsobom podľa písm. a), b),c) bodu 1 tohto článku v lehote uvedenej v objednávke a to ani po predchádzajúcej výzve Predávajúceho zaslanej e-mailom na e-mailovú adresu Spotrebiteľa, je Predávajúci oprávnený od zmluvy o kúpe Tovaru odstúpiť.
 4. Úhradou sa rozumie moment pripísania Ceny na účet Predávajúceho.
 5. Dodacie lehoty sú pre rôzne Tovary odlišné.
 6. Predávajúci sa zaväzuje vyexpedovať objednaný Tovar Spotrebiteľovi:
  • v lehote do toľkých pracovných dní od uhradenia Ceny Objednávky, ako sa dohodol e-mailovou alebo telefonickou komunikáciou so spotrebiteľom spôsobom podľa bodu 1) písm. a), b)c) tohto článku alebo
  • do toľkých pracovných dní od uhradenia Ceny Objednávky, ako sa dohodol e-mailovou alebo telefonickou komunikáciou so spotrebiteľom po uzavretí zmluvy podľa čl. III bod 12 týchto VOP, ak je zvolená úhrada Ceny dobierkou a ak je tovar na sklade Predávajúceho.
 7. Predávajúci informuje Spotrebiteľa o odoslaní tovaru na jeho e-mailovej adrese. Predávajúci dodá Spotrebiteľovi objednaný Tovar na adresu, ktorú Spotrebiteľ uviedol ako dodaciu adresu v Objednávke.
 8. Predávajúci realizuje dopravu ku Spotrebiteľovi prostredníctvom  Slovenskej pošty služba EXPRES KURIÉR.
 9. Preprava, spôsob doručenia, spôsob oznámenia o doručení zásielky, termín a miesto prevzatia zásielky prebieha v súlade s obchodnými podmienkami Slovenskej pošty.
 10. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.
 11. Cena dopravného je pri kuriérovi:  20,-€ za samostatné pneumatiky alebo samostatné disky, 50,-€ za kompletné kolesá do 100kg a 60,-€ za kompletné kolesá nad 100kg.

 

Článok V.

Poučenie o práve Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

 1. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia Tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý Spotrebiteľom momentom, keď Spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného Tovaru alebo ak sa:
  • viaceré Tovary objednané Spotrebiteľom v jednej Objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
  • dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusa,
  • Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného Tovaru.
 2. Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatňuje nasledovne:
  • písomne na adrese sídla Predávajúceho uvedenej vyššie alebo
  • e-mailom na adrese [email protected]
 3. Spotrebiteľ je na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP oprávnený použiť formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto VOP. V prípade, že Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatní, vráti Tovar Predávajúcemu, a to zaslaním na adresu sídla Predávajúceho uvedenú v týchto VOP najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil.
 4. Pri odstúpení od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP znáša náklady na vrátenie Tovaru Spotrebiteľ, a to vrátane nákladov na vrátenie Tovaru, ktorý nie je možné vzhľadom na jeho povahu vrátiť prostredníctvom pošty.
 5. Vrátený Tovar nesmie byť poškodený a musí byť zaslaný Predávajúcemu s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, obalom atď. Za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré nevzniklo bežným opotrebením počas používania v lehote na odstúpenie podľa bodu 1 tohto článku VOP, zodpovedá Spotrebiteľ.
 6. Spotrebiteľ má právo po prevzatí Tovaru v rámci lehoty na odstúpenie Tovar rozbaliť a odskúšať spôsobom primeraným tomu, aby zistil vlastnosti a funkčnosť Tovaru. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčností tovaru má Spotrebiteľ s Tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v bežnej predajni, čo prezumuje povinnosť vrátenia Tovaru s originálnym obalom, visačkami a podobne.
 7. Predávajúci v lehote do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia Spotrebiteľa podľa bodu 1 tohto článku VOP vráti Spotrebiteľovi platby, ktoré s odstúpením od zmluvy súvisia a ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti Spotrebiteľovi platbu podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký bol použitý Spotrebiteľom pri platbe za Tovar, pokiaľ sa Spotrebiteľ s Predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však Predávajúci zákazníkovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný Predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil Spotrebiteľ. Predávajúci nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platbu skôr, ako mu je doručený Tovar alebo ako mu Spotrebiteľ preukáže, že mu zaslal Tovar späť.
 8. Tovar nie je možné vrátiť Predávajúcemu na dobierku. Takto zaslaný Tovar Predávajúci neprijme.
 9. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:
  • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;
  • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka, alebo ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť,
  • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;
  • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil;
  • predaj Tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
  • predaj Tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy;
  • predaj Tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
  • predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť;
  • predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale;
  • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 

Článok VI.

Nadobudnutie vlastníctva, prechod nebezpečenstva škody na Tovare a zmluvná pokuta

 1. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke právo k Tovaru až úplným zaplatením celej Ceny.
 2. Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Spotrebiteľa v čase, keď prevezme Tovar od Predávajúceho alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu Predávajúci umožní nakladať s Tovarom a Spotrebiteľ Tovar neprevezme.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmluvnú pokutu voči Spotrebiteľovi vo výške dopravného, v prípade ak si Spotrebiteľ Tovar od dopravcu neprevezme a Tovar je vrátený späť Predávajúcemu, čo sa považuje za podstatné porušenie povinnosti Spotrebiteľa objednaný Tovar prevziať od dopravcu.

 

Článok VII.

Reklamačný poriadok (zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie)

 1. Pri preberaní Tovaru je Spotrebiteľ povinný skontrolovať:
  • či mu bol dodaný Tovar v súlade s Objednávkou,
  • či mu bol Tovar dodaný v množstve v súlade s Objednávkou,
  • či je Tovar alebo jeho obal poškodený.
 2. V prípade, že bol Spotrebiteľovi dodaný Tovar, ktorý si neobjednal, je Spotrebiteľ povinný ihneď, najneskôr do 24 hodín e-mailom kontaktovať Predávajúceho. V takom prípade je Spotrebiteľ oprávnený Tovar neprevziať a s osobou, ktorá Tovar dodala, spísať Zápis o neprijatí zásielky.
 3. V prípade, ak bol Spotrebiteľovi dodaný Tovar, ktorý javí známky poškodenia, zjavných vád, prípadne v menšom množstve, než si Spotrebiteľ objednal, je Spotrebiteľ povinný Tovar prevziať, avšak uviesť tieto skutočnosti v dodacom liste. Spotrebiteľ je povinný takýto dodací list ihneď zaslať Predávajúcemu a uplatňovať si nároky z vád. Neskoršie reklamácie týkajúce sa poškodenosti, zničenosti alebo množstva Tovaru pri jeho dodaní nebudú akceptované. V prípade, ak Spotrebiteľ odmietne prevziať Tovar podľa tohto odseku týchto VOP, je Predávajúci oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť.
 4. Spotrebiteľ môže Tovar reklamovať e-mailom na adrese: [email protected] alebo poštou na adrese aktuálneho sídla Predávajúceho, a to spolu s dokladmi ako dodací list, faktúra. V reklamácii je Spotrebiteľ povinný uviesť:
  • svoje identifikačné údaje,
  • údaje Predávajúceho,
  • opis Tovaru, ktorý Spotrebiteľ reklamuje,
  • popis vady Tovaru a
  • číslo Objednávky, ktorej sa reklamácia týka.
 5. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Spotrebiteľovi ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
 6. Záručná doba začne plynúť dňom, kedy Spotrebiteľ Tovar prevzal. Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je v dokladoch viažucich sa k Tovaru (najmä na Tovare, na obale Tovaru, alebo na návode Tovaru, záručnom liste Tovaru) uvedené inak. Ak je na Tovare, jeho obale, v záručnom liste alebo návode k nemu pripojenom vyznačená dlhšia doba, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto doby. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u Predávajúceho spôsobom ďalej uvedeným.
 7. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie Tovaru vzniknuté, okrem iného, najmä:
  • prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením,
  • znečistením Tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, zanedbaním starostlivosti o Tovar,
  • používaním Tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa Tovar bežne používa,
  • vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody, ohňom,
  • zásahom do Tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy, montáž alebo úpravy),
  • pri používaní Tovaru v rozpore s návodom, technickými normami, inou dokumentáciou k Tovaru či s účelom, na ktorý je Tovar určený,
  • mechanickým poškodením, najmä roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený Tovar, Tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev Tovaru a pod.,
  • neoznámením zjavných vád pri prevzatí Tovaru,
  • po uplynutí záručnej doby.
 8. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.
 9. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí Spotrebiteľom. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
 10. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá Predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).
 11. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Oznámenie určenia spôsobu vybavenia reklamácie je možné zo strany Predávajúceho vykonať aj formou e-mailového oznámenia na e-mail, ktorý Spotrebiteľ uviedol pri registrácii. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie Predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Spotrebiteľ právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť.
 12. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje Predávajúci Spotrebiteľa e-mailom alebo doporučeným listom.
 13. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje Predávajúci. Predávajúci môže namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Tovar za bezvadný. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako bez vady, má Spotrebiteľ právo na výmenu Tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú aspoň tri vady a za opätovný výskyt vady vyskytnutie tej istej vady po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.
 14. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou Tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.
 15. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní Tovaru, nakoľko Tovar pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame spotrebiteľovi rozbaliť Tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi Spotrebiteľ prehlasuje že obal je nepoškodený.
 16. Predávajúci nevydal žiadne ďalšie kódexy správania, ktoré by mal dodržiavať, okrem týchto VOP.

 

Článok VIII.

Osobné údaje a ich ochrana

 1. Predávajúci zhromažďuje osobné údaje Spotrebiteľa (Dotknutá osoba, Kupujúci) v rozsahu podľa údajov, ktoré vyžaduje registrácia v E-shope, prostredníctvom registrácie v E-shope za účelom plnenia zmluvy, v ktorej vystupuje Spotrebiteľ ako jedna zo zmluvných strán. Osobné údaje Spotrebiteľa sa spracúvajú v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Ak si Spotrebiteľ objednáva tovar alebo službu, ide o uzatvorenie spotrebiteľskej zmluvy. Právnym základom spracovania osobných údajov v tomto prípade nie je súhlas Spotrebiteľa na spracovanie jeho osobných údajov, ale práve plnenie spotrebiteľskej zmluvy. V prípade neposkytnutia požadovaných osobných údajov, nie je možné zabezpečiť splnenie zmluvných povinností vyplývajúcich Predávajúcemu zo spotrebiteľskej zmluvy.
 2. Identifikačné a kontaktné osobné údaje Spotrebiteľa sú spracovávané s cieľom dodať Spotrebiteľovi tovar alebo službu. Predmetom spotrebiteľskej zmluvy je dodanie tovaru alebo služieb predávajúceho kupujúcemu. Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu, v akom boli poskytnuté a zaznamenané do spotrebiteľskej zmluvy a to: meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu alebo kontaktná adresa, firemná adresa, IČO, DIČ, IČ DPH, emailová adresa, telefónne číslo. Účelom spracovania osobných údajov je ich využitie na plnenie spotrebiteľskej zmluvy v zmysle budúceho dodania tovaru alebo služieb, ktorú Predávajúci uzatvára s Kupujúcim vytvorením objednávky v internetovom obchode. Táto spotrebiteľská zmluva je zároveň právnym základom pre spracúvanie osobných údajov Kupujúceho. Poskytnutie osobných údajov Kupujúceho je zmluvnou požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Poskytnutie osobných údajov je podmienkou pre nákup v e-shope Predávajúceho. Ak Kupujúci neposkytne všetky požadované osobné údaje Predávajúcemu, môže to mať za následok neuzavretie kúpnej zmluvy. Predávajúci pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a spracúva iba osobné údaje nevyhnutné na uzavretie spotrebiteľskej zmluvy. Predávajúci spracúva bežné osobné údaje kupujúceho.
 3. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje na účely plnenia zmluvy po celú dobu vybavovania objednávky, vrátane jej zaplatenia a doručenia tovaru. Zo zákona prevádzkovateľ následne uchováva niektoré údaje obsiahnuté v účtovných dokladoch. Osobné údaje Dotknutej osoby uchováva Predávajúci v chránenom informačnom systéme po dobu 10 rokov za účelom archivácie, marketingu, za účelom vedenia vlastnej evidencie a evidencie uchovávania faktúr a iných účtovných dokladov. Ak bude Kupujúci žiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú v súvislosti s kúpnou zmluvou, jeho žiadosť môže byť zamietnutá.
 4. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, Predávajúci ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.
 5. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) (spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,) alebo písm. f) (spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh.) zákona č 18/2018 Z.z. vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Predávajúci nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
 6. V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti môže dotknutá osoba svoje právo namietať uplatňovať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, okrem prípadov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa § 78 ods. 8. zákona č 18/2018 Z.z. v znení neskorších predpisov.
 7. Informácie o právach Spotrebiteľa (Dotknutej osoby) v súvislosti s ochranou osobných údajov:
  – právo na opravu osobných údajov,
  – právo na vymazanie osobných údajov,
  – právo na obmedzenie spracovania osobných údajov,
  – právo namietať spracovanie osobných údajov,
  – právo na prenosnosť osobných údajov,
  – právo odvolať súhlas (ak bol potrebný súhlas),
  – právo podať návrh na začatie konania,
  – právo požadovať prístup k osobným údajom kupujúceho.
 8. Ak dôjde k porušeniu ochrany osobných údajov, je potrebné to nahlásiť Úradu na ochranu osobných údajov do 72 hodín od momentu, kedy sa o narušení bezpečnosti Predávajúci alebo Spotrebiteľ dozvedel. Nahlasovanie porušenia ochrany osobných údajov možno spraviť online na stránke Úradu pre ochranu osobných údajov: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/dp/dp-breach. Užívatelia aj zákazníci e-shopu môžu kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov na e-mailovej adrese [email protected] alebo prostredníctvom ďalších kontaktov uvedených v týchto pravidlách, na ktoré sa môžu obracať s akýmikoľvek pripomienkami ohľadne spracovania osobných údajov alebo aj v prípade uplatnenia svojich práv. Pokiaľ chcete na svojom zariadení zakázať ukladanie cookies, môžete zmeniť nastavenia priamo vo svojom prehliadači.
 9. Prevádzkovateľ dbá na bezpečnosť osobných údajov. Nakladanie s osobnými údajmi prebieha plne v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). Prevádzkovateľ kladie pri spracovaní osobných údajov veľký dôraz na technické aj organizačné zabezpečenie spracúvaných údajov. Všetky osobné údaje v elektronickej forme sú uložené v databázach a systémoch, ku ktorým majú prístup iba osoby, ktoré potrebujú s osobnými údajmi bezprostredne nakladať na účely uvedené v týchto pravidlách, a to len v nevyhnutnom rozsahu. Prístup k týmto osobným údajom je chránený heslom a firewallom. Zabezpečenie osobných údajov je zo strany e-shopu pravidelne testované a ochranu priebežne vylepšujeme.
 10. Tieto pravidlá sú účinné od 25. 05. 2018.

 

Článok IX.

Alternatívne riešenie sporov

 1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na [email protected]), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
 2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Článok X.

Záverečné ustanovenia

 1. Na vzťahy neupravené Objednávkou a týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 2. Spotrebiteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.
 3. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.1.2015
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť tieto VOP aj bez predchádzajúceho upozornenia spotrebiteľa.

Možnosť bezplatného spätného zberu pneumatík Viac informácií

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close